News

THE EUROPEAN WING OF THE WORLD INTELLECTUAL FORUM TOOK PLACE IN FRANCE

THE EUROPEAN WING OF THE WORLD INTELLECTUAL FORUM TOOK PLACE IN FRANCE

22.10.2018

Read more

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

15.10.2018

Read more

UNITED NATIONS AGENDA NEW ISSUES FOR HUMAN RIGHTS AND PEACE INTERNATIONAL SCHOOL GRADUATE TEACHERS

UNITED NATIONS AGENDA NEW ISSUES FOR HUMAN RIGHTS AND PEACE INTERNATIONAL SCHOOL GRADUATE TEACHERS

06.07.2018

Read more

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

23.04.2018

Read more

76TH ISSUE OF THE REVIEW «FOR THE SAKE OF JUSTICE» PUBLISHED

76TH ISSUE OF THE REVIEW «FOR THE SAKE OF JUSTICE» PUBLISHED

23.03.2018

Read more

“10 MILLION SIGNING UP CAMPAIGN FOR THE PEACE ON THE KOREAN PENINSULA” INTERNATIONAL CAMPAIGN IS LAUNCHED IN VANADZOR CITY SQUARE, ARMENIA

“10 MILLION SIGNING UP CAMPAIGN FOR THE PEACE ON THE KOREAN PENINSULA” INTERNATIONAL CAMPAIGN IS LAUNCHED IN VANADZOR CITY SQUARE, ARMENIA

06.02.2018

Read more